اخبار

نگارش جدید ابرسوله

نرم افزار ابرسوله نگارش 4.7.5 در تاریخ دوم بهمن ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید در این نگارش عبارتند از : تغییرات در مدل سازی اتوماتیک سوله شامل ...

نگارش جدید ابرسازه بتنی

نرم افزار ابرسازه بتنی نگارش 7.8.0 در تاریخ سیزدهم دی ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش عبارتند از : شیت بندی اتوماتیک ، ترسیم و مدل سازی سقف تیرچه بلوک ، خم آرماتورها در صورت تغییر زاویه تیرهای ممتد و .......

نگارش جدید ابرسازه فلزی

نرم افزار ابرسازه فلزی نگارش 10.1.0 در تاریخ بیستم شهریور ماه سال نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های جدید این نگارش نسبت به نگارش های قبل عبارتند از ...

نگارش جدید ابرپی

نرم افزار ابرپی نگارش 6.2.5 در تاریخ هفتم خرداد ماه نود و شش بر روی سایت ابرسازه ها قرار گرفت. قابلیت های این نگارش عبارتند از : سازگاری کامل با SAFE 16 ، امکان تغییرات در هر نوار طراحی و  ...